Договор публичной оферты

Договір на консультування з питань інформатизації

______________________, надалі — «Замовник», з одного боку та Фізична особа-підприємець Лисак Олександр Петрович, що є платником єдиного податку 3 групи та зареєстрована згідно Виписки з єдиного державного реєстру юридичних осіб та фізичних осіб-підприємців Серія АБ №608159, надалі – «Виконавець», з іншого боку, разом іменовані «Сторони», склали цей договір, надалі — «Договір», про наступне:

1. Визначення і терміни

Нижчеподані терміни мають таке значення тільки для цього Договору і не можуть тлумачитися інакше стосовно послуг, що надаються за цим Договором:

1.1. Договір — це документ, який складено на шести сторінках в двох ідентичних дійсних примірниках, всі додатки та додаткові угоди до нього, якщо вони відповідають п.8.3.

1.2. Послуги – консультаційні послуги з питань інформатизації, які Виконавець надає Замовнику відповідно до умов Договору.

2. Предмет Договору.

2.1. Предметом Договору є платне надання Виконавцем Замовнику Послуг консультування з питань інформатизації, пов'язаних з оптимізацією сайту Замовника, який знаходиться за адресою _________, на умовах Договору. Для оперативності -обсяги, терміни, періодичність та місце надання послуг узгоджуються способами комунікації, що вказані у розділі 9 Договору та, у подальшому, викладаються у Додаткових угодах, відповідну п. 8.3. Договору.

2.2. Замовник зобов’язується здійснювати оплату за надані йому Послуги в строки, в порядку та на умовах, визначених в Договорі.

2.3. Сторони підтверджують, що під час виконання цього Договору Виконавець діє як незалежний підрядник згідно з чинним цивільним законодавством України та в жодному разі не може розглядатись як найманий працівник Замовника або як його агент, або представник.

2.4. Замовник забезпечує Виконавця усією інформацією, необхідною для надання послуг (виконання робіт) за цим Договором.

3. Права та обов’язки сторін

3.1. Сторони зобов’язані:

3.1.1. Дотримуватись умов Договору. Не розголошувати фінансову та будь-яку іншу інформацію по даному Договору (у тому числі його умови) без попередньої згоди іншої Сторони впродовж дії Договору, якщо інше не передбачено умовами цього Договору та/або чинним законодавством України. Співробітники та інші особи, що мають та/або отримали доступ до даного Договору, також повинні виконувати вимогу про конфіденційність протягом усього періоду зберігання конфіденційності.

3.1.2. При зміні реквізитів, не пізніше 5 (п’яти) календарних днів з дати зміни, сповістити іншу Сторону, інакше виконання зобов’язань за колишніми реквізитами буде вважатись належним та своєчасним.

3.2. Виконавець зобов’язаний:

3.2.1. Якісно надати Замовнику Послуги відповідно до Договору.

3.2.2. Надавати Послуги, використовуючи як власні ресурси, так і з залученням третіх осіб, на підставі укладених відповідних договорів з третіми особами.

3.2.3. Забезпечувати надання Послуг на період дії Договору згідно з умовами, викладеним в даному Договорі

3.3. Виконавець має право:

3.3.1.  Отримувати від Замовника винагороду за надані Послуги.

        3.3.2. Залучати третіх осіб, залишаючись відповідальним перед Замовником за невиконання/неналежне виконання умов Договору.

3.3.3. Розірвати Договір в односторонньому порядку.

3.3.4. Публікувати та поширювати інформацію про хід, спосіб та результати надання Послуг Замовнику.

3.4. Замовник зобов’язаний:

3.4.1. Сплачувати Послуги Виконавця у встановлені строки та на умовах, визначених Договором.

3.4.2. Не розголошувати методи та способи надання послуг за цим Договором, які стали йому відомі протягом терміну дії даного Договору та 2 (два) роки після його закінчення.

3.4.3. Своєчасно підписувати Акти прийому/здачі наданих послуг.

        3.4.4. Забезпечити передачу всієї необхідної інформації для надання Послуг, при цьому самостійно забезпечувати повноту, Актуальність, точність, достовірність такої інформації, а також дотримуватися вимог Виконавця щодо формату надання такої інформації, встановлених додатково Сторонами.

3.5. Замовник має право:

3.5.1. Отримувати Послуги в обумовленому в процесі переговорів між Сторонами вигляді.

3.5.2. У будь-який час перевіряти хід і якість послуг, що надаються Виконавцем, не втручаючись у його діяльність.

4. Вартість послуг та умови оплати

4.1. Вартість цього договору становить - ____________ гривень.

   4.2. Оплата Послуг здійснюється Замовником в українських гривнях у безготівковому порядку на розрахунковий рахунок Виконавця, вказаний у розділі 9 Договору.

      4.3. Термін надання послуги, становить 1 рік (12 місяців), починаючи з дати початку надання послуг за цим договором, визначеної в п.4.4.

4.4. Послуги надаються Замовнику на умовах попередньої оплати. Замовник робить авансовий платіж у розмірі 100% (ста відсотків) від вартості Послуг, що замовляються, на підставі рахунку, виставленого Виконавцем Замовнику на оплату («Рахунок»), протягом 5 (п'яти) банківських днів з моменту підписання договору.

4.5. Послуги вважаються сплаченими Замовником з моменту отримання Виконавцем підтвердження з банку про надходження всієї суми оплати на розрахунковий рахунок Виконавця.

4.6. Всі витрати, пов’язані з перерахунком грошових коштів, у тому числі комісії банків, несе Замовник.

5. Гарантії та відповідальність

5.1. За винятком гарантій, прямо зазначених у тексті Договору, Виконавець не надає жодних інших прямих або домислюваних гарантій за Договором і прямо відмовляється від будь-яких гарантій або умов відносно непорушення прав, відповідності Послуг конкретним цілям Замовника.

5.2. Укладаючи Договір, Замовник (чи представник Замовника, в т. ч. Фізична особа, належним чином уповноважена укласти Договір від імені Замовника) запевняє Виконавця і гарантує Виконавцю, що:

5.2.1. Замовник укладає Договір добровільно, при цьому Замовник (представник Замовника): а) повністю ознайомився з умовами Договору, б) повністю розуміє предмет Договору, в) повністю розуміє значення та наслідки своїх дій щодо укладання та виконання Договору.

5.2.2. Замовник (представник Замовника) має всі права та повноваження, необхідні для укладання та виконання Договору.

5.3. Сторони звільняються від відповідальності за часткове або повне невиконання зобов'язань за цим Договором, якщо це невиконання стало наслідком обставин непереборної сили, які виникли після укладення Договору, або якщо невиконання зобов'язань Сторонами за Договором стало наслідком подій надзвичайного харАктеру, які Сторони не могли ні передбачити, ні відвернути розумними заходами. До обставин непереборної сили відносяться події, на які Сторона не може впливати і, за виникнення яких вона не несе відповідальності, зокрема: війна, повстання, страйк, землетрус, повінь, інші стихійні лиха, пожежа, збої енергопостачання, що сталися не з вини Сторін, дії та Акти органів влади, прийняті після укладення Договору, які роблять неможливим виконання зобов'язань, встановлених Договором, та інші непередбачувані обставини і непідконтрольні сторонам події та явища включно, але не обмежуючись зазначеним.

5.4. Заходи відповідальності Сторін, не передбачені цим Договором, здійснюються відповідно до норм чинного законодавства України.

       

6. Порядок здавання та приймання послуг

6.1. Здавання послуг за цим Договором виконується Виконавцем наступним чином: Виконавець надає Замовнику два підписані Виконавцем примірники Акту наданих послуг.

6.2. Замовник приймає послуги в наступному порядку: Замовник підписує та надсилає Виконавцю Акт наданих послуг, представлений Виконавцем, протягом 5 (п’яти) календарних днів з моменту отримання примірників Акту наданих послуг, згідно п. 6.1. Договору. У випадку наявності претензій до Послуг Виконавця Замовник надає вичерпний їх перелік у письмовому вигляді із зазначенням необхідних доопрацювань та термінів.

6.3. Якщо протягом 5 (п’яти) календарних днів з моменту закінчення оплаченого періоду надання Послуг Замовник не надав Виконавцю письмові претензії по наданим за Рахунком Послугам, вказані в Акті послуги вважаються наданими в повному обсязі належним чином і прийнятими Замовником в повному обсязі.

7.1 Строк дії та порядок розірвання договору

7.1. Договір набуває чинності з моменту підписання його Сторонами і діє: а) до моменту виконання Сторонами зобов'язань за Договором, а саме оплати Замовником вартості Послуг і надання Виконавцем Послуг в обсязі, що відповідає вартості Послуг, або б) до моменту розірвання Договору.

7.2. Договір може бути розірваний за згодою Сторін у будь-який час.

7.3. Замовник має право в односторонньому порядку відмовитись від виконання Договору, при умові сплати Виконавцеві понесених ним витрат. При цьому Сторони домовились, що:

7.3.1. при односторонній відмові Замовника від виконання Договору пізніше ніж через 7 календарних днів після сплати Рахунку витрати Виконавця становитимуть 50% вартості Послуг;

7.3.2. при односторонній відмові Замовника від виконання Договору пізніше ніж через 15 календарних днів після сплати Рахунку витрати Виконавця становитимуть 100% вартості Послуг.

7.4. Виконавець залишає за собою право в односторонньому порядку відмовитись від виконання Договору в будь-який момент на власний розсуд. У цьому випадку Виконавець повертає Замовнику вартість сплачених, але фактично не наданих на момент розірвання Договору Послуг.

7.5. Договір може бути розірваний на інших підставах, передбачених цим Договором.

8. Інші умови

        8.1. Усі спори, що виникають між Сторонами з приводу виконання умов даного Договору, вирішуються шляхом переговорів.

        8.2. У випадку, якщо рішення спору шляхом переговорів стане неможливим, такий спір може бути передано на розгляд до суду згідно чинного законодавства України.

8.3. Будь-які зміни та доповнення до даного Договору дійсні лише за умови, що вони зроблені письмово та підписані уповноваженими представниками Сторін, крім випадків, передбачених даним Договором. Додатки до даного Договору становлять його невід’ємну частину.

8.3. З дати вступу у силу Договору припиняється дія будь-яких інших угод між Сторонами щодо умов Договору.

8.4. Усі правовідносини, що виникають з цього Договору або пов'язані із ним, у тому числі пов'язані із дійсністю, укладенням, виконанням, зміною та припиненням цього Договору, тлумаченням його умов, визначенням наслідків недійсності або порушення Договору, регулюються цим Договором та відповідними нормами чинного законодавства України, а також звичаями ділового обороту, які застосовуються до таких правовідносин на підставі принципів добросовісності, розумності та справедливості.

8.5. Після підписання цього Договору всі попередні переговори за ним, листування, попередні договори, протоколи про наміри та будь-які інші усні або письмові домовленості Сторін з питань, що так чи інакше стосуються цього Договору, втрачають юридичну силу, але можуть братися до уваги при тлумаченні умов цього Договору.

8.6. Інформація, надана Замовником згідно цього Договору, є власністю Замовника

8.7. Сторони несуть повну відповідальність за правильність вказаних ними у цьому Договорі реквізитів та зобов'язуються своєчасно у письмовій формі повідомляти іншу Сторону про їх зміну, а у разі неповідомлення несуть ризик настання пов'язаних із ним несприятливих наслідків.

8.8. Відступлення права вимоги та (або) переведення боргу за цим Договором однією із Сторін до третіх осіб допускається виключно за умови письмового погодження цього із іншою Стороною.

8.9. Додаткові угоди та додатки до цього Договору є його невід'ємними частинами і мають юридичну силу у разі, якщо вони викладені у письмовій формі, підписані Сторонами.

8.10. Всі виправлення за текстом цього Договору мають силу та можуть братися до уваги виключно за умови, що вони у кожному окремому випадку датовані, засвідчені підписами Сторін.

8.11. Жодна зі Сторін не вправі передавати свої права за даним Договором третій особі без попередньої письмової згоди на це іншої Сторони.

8.12. Питання, не врегульовані цим Договором, вирішуються згідно з чинним законодавством України.

8.13 Цей Договір складений при повному розумінні Сторонами його умов та термінології українською мовою у двох ідентичних примірниках, які мають однакову юридичну силу, - по одному для кожної зі Сторін.

8. РЕКВІЗИТИ ТА ПІДПИСИ СТОРІН

Замовник

Виконавець

_________________________

____________________________